บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวด
ล้อม รวมทั้งสาธารณูประโภคต่าง ๆ  เช่น ระบบ
บำบัดมลภาวะทางอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและงาน
ท่อ ระบบน้ำดี งานโครงสร้างเหล็ก ออกแบบและ
ติดตั้งเครื่องจักร และงานโยธาที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ
ของการเสนอราคา ประกวดราคา หรือรับงานใน
ลักษณะ TURNKEY SERVICE และให้บริการ
หลังการขายด้วยความเต็มใจอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความชำนาญและ
ประสบการณ์สูงมาหลายปี
 
ข้อมูลบริษัท
ที่อยู่ : 20/167 หมู่ 8 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 02 -1754790-1
โทรสาร  : 02 -1754605
กรรมการผู้จัดการ : นายพิพัฒพงศ์ วิเชียรชัย
ผู้จัดการโรงงาน  : นายเฉลิม บุญเฉียน
ฝ่ายวิศวกร   : จำนวน 6 คน
ฝ่ายสำนักงาน : จำนวน 2 คน
ฝ่ายการตลาด : จำนวน 5 คน
ฝ่ายออกแบบ : จำนวน 5 คน
ฝ่ายการผลิต : จำนวน 30 คน
ฝ่ายบริการหลังการขาย : จำนวน 10 คน
เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 
 
 
PURPOSE
 
          Phoomwis Engineering Co.,Ltd.Is set up to work as sanitation
engineering,environment include public utility system.
          For example : Air Pollution control system.
                              Waste water tratement system.
                              Electrical system.
                              Mechanical design and installation.
                              Steel structure.
                              Pump and value maintenance system and all
public works,Etc.
         Phoomwis Engineering Co.,Ltd.Contracts with government and
private to tender bids.Work in "TURN KEY SERVICE" system.Has good
service after sell and a team of experts and capable employees.
 
FUNDAMENTTAL
LOCATION : 20/167 Moo 8 Suwintawong Rd. Lampakshee
                   Nongjok Bangkok 10220
TELPHONE : 02 -1754790-1
FACIMILE  : 02 -1754605
MANAGING DIRECTOR : Mr.Pipatpong Vichienchai
PROJECT MANAGER     : Mr.Chalerm Boonchien
ENGINEERING : 6 Persons
DEPARTMENT OFFICE : 2 Persons
MARKETING : 5 Persons
DESIGN DEPARTMENT : 5 Persons
PRODUCTION CREW : 30 Persons
AFTER SALE SERVICE : 10 Persons
RIGISTERED FUND : 5 Millions Bath
                                                                   
คลิกขยายรูป
Phoomwis Engineering Co.,Ltd. © Copyright 2009.Allright Reserved.